Vacancies


Online दरखास्त आवेदन फाराम भर्न र दरखास्त फाराम दस्तुर बुझाउने सम्वन्धी सूचना   
         
गुठी संस्थानमा रिक्त रहेका विभिन्न पदका लागि मिति २०७६।०७।०८ देखि २०७६।०७।२८ गते भित्र दरखास्त दस्तुर सहित दरखास्त फाराम बुझाउनु 
हुन सूचित गरिन्छ । सो अवधि भित्र दरखास्त फाराम र दस्तुर बुझाउन नसक्नेहरूका लागि मिति २०७६।०८।०५ सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सकिनेछ।

दरखास्त फाराम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :

१. निवेदक (उम्मेदवार) हरुले सूचना बमोजिमको समयावधि भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त शूल्क बुझाए पश्चात् फारम रुजु लगायत अन्य प्रक्रिया 
  अघि बढाईने छ |

२. सर्बप्रथम Registration गर्नुहोस् | त्यसको लागि आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् अथवा screen को top-right 
  corner मा Registration मा click गर्नुहोस् |
  क) Password कम्तिमा ६ characters को हुनु पर्नेछ, जसमध्ये एउटा Capital letter र एउटा Number हुनुपर्नेछ | 
  ख) Captcha राख्दा देखिए अनुरुप Capital र Small letter मा लेखी continue मा click गर्ने |

३. यसपछि Login ID प्राप्त हुनेछ | एक भन्दा बढी विज्ञापनमा Apply गर्दा र प्रबेश पत्र लिंदा समेत यहि Login ID प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो 
  Login ID र Password सुरक्षित राख्नु पर्नेछ | 

४. पुनः आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा click गर्नुहोस् | 

५. यसपछि General तथा Document दुबै tab को fields मा भर्नु पर्ने विवरणहरु भरी Submit गर्नुहोस् | दरखास्तवालाको नाम र पारिवारिक 
  विवरण देवनागरी (Bishall font) मा लेख्नु पर्नेछ । अन्य विवरण ENGLISH मा भर्नु पर्नेछ।

६. उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनु पर्ने परीक्षा दस्तुर र उल्लेख भएको Application Confirmation Slip प्राप्त हुनेछ | सो 
  Application Confirmation Slip लाई आफ्नो portal मा login गरे पश्चात् Applied Vacancies tab मा गएर पनि download वा print 
  गर्न सकिनेछ | 

७. Online दरखास्त फाराम Submit गरे पश्चात् प्राप्त हुने Application Number अनुरुप बुझाउनु पर्ने परिक्षा दस्तुर eSewa वा Fone Pay मार्फत 
  बुझाउनु पर्नेछ । तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको Online दरखास्त फाराम रीतपूर्वक भएको मानिने छैन । 

८. eSewa वा Fone Pay मार्फत भुक्तानी गर्दा आफ्नो User Id र Password प्रयोग गरी पुन: Login अथवा View all vacancies मा Click गर्दा 
  देखिने Payment Option हरु मध्ये आफुले प्रयोग गर्न चाहेको Option मा Click गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ । 

९. परीक्षा दस्तुर तथा attach गरेको documents संस्थानबाट verification गरिने भएकोले केहि समय लाग्नेछ ।

१०. उम्मेदवारहरुको परिक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना गोरखापत्र र संस्थानको Website मा पछि प्रकाशित गरिनेछ । 

११. एकपटक submit भएको दरखास्त फाराम फेरी edit गर्न सकिने छैन | तोकिए बमोजिम परीक्षा दस्तुर जम्मा नगरेमा, झुठा विवरण पेस गरी online 
  दरखास्त फाराम भरेमा वा विवरण अनुसार प्रमाणपत्र अपुग भएमा सो दरखास्त फाराम स्वतः रद्द हुनेछ | 

१२. दरखास्त Reject वा Accept भएको जानकारी SMS मार्फत गराइनेछ । तथा सोको जानकारी यस संस्थानको website मा login गरी केही दिन पछि 
  हेर्न सकिनेछ । कारणबस Reject भएका दरखास्तहरु दरखास्त दिने अन्तिम दिन सम्ममा सोही login बाट आफैले सच्याउन सकिनेछ । 

१३. समावेसीको हकमा महिला बाहेक अन्य समूहमा apply गर्दा विज्ञापनको सूचनामा तोकिए बमोजिमको प्रमाण पत्र "Documents" tab मा अनिवार्य 
  upload गर्नुपर्नेछ |        
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।११।०९ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।११।०९ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना यस बैंकको website www.ADBL.org.np र गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।